Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 164

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 170

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 173

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 176

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 178

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 202

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 206

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 214

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 215

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 217

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/includes/class.layout.php on line 321

Warning: Creating default object from empty value in /home/tautosjaun/domains/tautosjaunimas.lt/public_html/wp-content/themes/platform/admin/class.options.metapanel.php on line 49
LTJS kontaktai | Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Pagrindinis mūsų elektroninio pašto adresas yra info@tautosjaunimas.lt

Telefonas pasiteiravimui: +37060254611

Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga yra pasiruošusi bendradarbiauti su kiekviena organizacija, iniciatyva ar grupe žmonių, kuri siekia saugoti mūsų tautos tradicijas, papročius, kalbą ir kultūrą, kam svarbu pilietiškumas, tautiškumas ir lietuvių tautos vienybė. Taip pat bendradarbiautume su iniciatyvomis, saugojančiomis dorą ir šeimos instituciją.

Visus, siekiančius išsaugoti minėtąsias vertybes, kviečiu susisiekti su mūsų organizacija ir pradėti bendradarbiavimą. Sustiprinkime patriotinį Lietuvos frontą ir eikime koja kojon bendru tiesos, doros ir tautiškumo keliu. Raginame pamiršti smulkius ideologinius skirtumus ir įvairias peripetijas, suprasti, jog šiandien Lietuvai reikia mūsų vienybės!

Beje, nenorime nieko bendro turėti su organizacijomis, prieštaraujančiomis pagrindiniam šalies įstatymui – Konstitucijai, kad ir po kokiais šūkiais šios organizacijos slėptųsi. Palaikome visas tautiškas ir patriotiškas iniciatyvas, kol jos neperžengia įstatymo, moralės ir šovinizmo ribos.

Brāļi nacionālisti!

Lietuviešu nacionālā jauniešu savienība ir oficiāla sabiedriski politiska organizācija, kas darbojas saskaņā ar statūtiem. Kā jau daudzas Eiropas nacionālās organizācijas, cieši turamies pie nacionālās darbības kursa – iestājamies pret Eiropas Savienības diktatūru, ģimenes vērtību noniecināšanu, tautu sajaukšanos, pastāvošās varas aklu iztapību “austrumiem” un “rietumiem” un tautas apziņas notrulināšanu. Tāpat esam stingri pret jebkādu imperiālistiskās un šovinistiskās ārzemju klanu vai atsevišķu valstu savtīgiem nodomiem.

Mūsu tautas vēsture – tā ir 1000 gadu cīņa pret paverdzinātājiem. Cīņa par valodu, ieražām, ticību, zemi – tas ir mūsu tautas stūrakmens un liktenis. Mūsdienās, kad pasaulē valda tautu iznīcināšanas politika, arī mūsu tautai draud tādas pašas briesmas kā citām. Dažādas “savienības”, klani un naidīgi noskaņotas organizācijas cenšas pārvērst Lietuvieti par muļķa vergu – pilsoni bez tautības, dzimuma, rases un ticības… Pret to iestājas mūsu organizācija.

Kultūras un sabiedriskā darbība, protesta akcijas un mītiņi, mums svarīgu atceres dienu pieminēšana un cittautu līdzgaitnieku atbalsts – tās ir lietas, uz ko balstās mūsu organizācija. Aicinām visas cittautu nacionālās organizācijas un privātpersonas sazināties ar mums un stiprināt Eiropas patriotu fronti kopīgajā tautu cīņā par tiesībām būt pašiem.

Atgādinām, ka LNJS ir oficiāla organizācija, kas darbojas saskaņā ar statūtiem un neatbalsta sadarbību ar ekstrēmām šovinistu organizācijām.

Tos, kuri vēlas nodibināt kontaktus ar mūsu organizāciju, aicinām rakstīt uz šo adresi info@tautosjaunimas.lt

Welcome, Fellow Nationalists!

Lithuanian Nationalist Youth Union (LNYU) is a legal public political organization, working in accordance with the law. Like many European nationalist organizations, we maintain a strict nationalist attitude. We oppose to the dictatorship of the European Union, disdain for family values, mixing of nations, our corrupt government’s toadying up to the „East” and the „West” as well as dumbing down of the nation. Moreover, we are strictly against any imperialist or chauvinist intents of foreign clans or countries.

Our country’s history is a history of a 1000 years of struggling against conquerors. A struggle for our language, rites, faith and land is our nation’s cornerstone and destiny. Today, in the world ruled by nation-annihilating policies, our nation, along with many others, face this threat. „Unions”, clans and hostile organizations attempt to turn Lithuanian people into foolish slaves – „citizens” without nationality, gender, race or faith… Our organization opposes to that.

Culture and public activities, protests and rallies, commemoration of significant dates as well as supporting our foreign associates are what our organization’s activities are based upon.

We welcome all foreign nationalist organizations and people to contact us and strenghthen the European patriot front in the common struggle of the nations for the right to be themselves.

We would like to remind that LNYU is a legal and law-respecting organization that is not linked with any extremist-chauvinist organizations.

Those who would like to contact us are welcome to email us at this address: info@tautosjaunimas.lt

Приветствуем братьев националистов!

Союз литовской националистической молодёжи – это общественная-политическая организация. Как и многие другие похожие организации Европы, мы придерживаемся чисто национального направления, выступаем против диктатуры Евросоюза, пренебрежения семейными ценностями, смешения народов, слепого подлизывания власти „востоку” и „западу”, затупления народа.

История Литвы – это история 1000-летней борьбы против оккупантов. Защита языка, обычаев, веры и земли – краеугольный камень и судьба нашего народа. Сегодня, когда царствует политика уничтожения наций, нашему народу грозят такие самые опасности, как и многим другим. „Союзы”, кланы и враждебные организации хотят превратить Литовца в глупого раба – „гражданина” без национальности, пола, расы и вероисповедания… Наша организация выступает против этого.

Культурная и общественная деятельность, акции протеста и митинги, празднования важных нам дат и поддержка соратников из заграницы – это деятельность, на которой основана наша организация.

Призываем иностранных патриотических организаций и отдельных лиц связаться с нами и поддержать единый европейский фронт в общей борьбе наций за право остаться самими собой.

Хотим напомнить, что наш Союз действует в рамках закона и не поддерживает экстремистской и шовинистической деятельности.

Для тех, кто хочет связаться с нами, просим обратится по адресу: info@tautosjaunimas.lt

Hallo, Bruders Nationalisten!

Der Jugendverband der nationalistischen Litauers (auf litauisch: Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. Weiter LTJS) ist rechtmäsige geselschaftliche-politische Organisation, die Gezetze befolgt. Auch wie andere europäische Organisationen, wir behalten der Richtung streng nationaler Tätigkeit, wir sind gegen EU Diktatur, gegen die Zerstörung der Familienwertes, gegen die Völkermischung, gegen die Gewalt, die sich verkauft, weil blind nach westen oder nach osten geht, wir wollen nicht, dass unsere Volk gestumpft werden sein. Wir haben strenge Einstellung gegen imperialistische schovinistische Wünsche der ausländichen Lachen oder einzelnen Staaten.

Die Geschichte unseres Volkes – tausendjärige Kampf mit den Unterjochers. Der Kampf für die Sprache, die Sitten, den Glauben, die Erde – das Schicksaal und die Grundlage unseres Volkes. Heute, in der Welt der Volkerzerstörungspolitik, gibt es große Gefahren nicht nur für uns aber auch für die anderen Volker. „Die Verbände”, die Lachen und feidselige Organisationen danach steichen, dass der litauer ein dummer Sklave sein würde. Sie streichen nach dem „Bürger” ohne Nationalität, ohne Geschlecht, ohne Rasse und ohne Glauben. Wir sind dagegen.

Die kulturelle und geselschaftliche Tätigkeit, die Handlung des Protestes und Meetings, die Ehrung der wichtichtigen Daten und die Hilfe den ausländischen Kampfgefährten – die Tätigkeit und die Grundlage unserer Organisation.

Wir laden alle nationale ausländische Organisationen und individuelle Personen mit uns Kontakte zu schließen und die patriotische Front Europas zu verstärken. Nur dann werden wir jeder sich selbs in diesem Kampf sein.

Wir wollen noch einmal wiederholen, dass LTJS rechtmäsige Organisation ist, und diese Organization Gezetze befolgt, wir unterhalten keine Beziehungen mit der ekstremistischen-schovinistischen Organisationen.

Ihr könnt Kontakte mit unserer Organisation schließen, shreiben Sie bitte. Die Adresse: info@tautosjaunimas.lt

Salut, fréres nationalistes

L’Union des Jeunes Nationalistes Lituaniennes est une organisation officielle et legale, politique et communautaire. Comme la majorité des organisations nationalistes en Europe, notre direction est strictement nationaliste. Nous sommes contre la dictature de l’ Union Européenne, destruction des valeurs familiales, mélange des nations, les flatteries de notre pouvoir corrompu pour l’Est et l’Ouest. Aussi nous sommes strictement contre l’influence des clans de chauvinistes et impérialistes, ou des états séparés.

Histoire de notre nation c’est histoire 1000 ans de lutte contre asservisseurs. Lutte pour la langue, coutumes, religion, terre est pierre principale et destin de notre nation.Aujourd’hui, dans le monde politique de destruction des nations, notre nation, comme et plusieurs nations, a les mêmes menaces. Unions, clans et organisations nos adversaires, veulent faire du Lituanien un stupide esclave – citoyen sans, nationalité, genre, race et religion… Contre ceci est notre organisation.

Activité culturelle et communautaire, protestes et meetings, commémorations des dates importantes pour nous, et soutien de nos amis à étranger. C’est les points principaux des activités de notre organisation.

On invite toutes les organisations étrangères et personnes individuelles à communiquer avec nous et renforcer le front des patriotes de l’Europe, dans le même combat, pour droit d’être nous mêmes.

On rappel, UJNL est organisation légale qui respect les lois. Nous n’avons aucune relation avec les organisations extrémistes.

Les personnes qui souhaiteraient nous contacter sont invitées à nous écrire à info@tautosjaunimas.lt

 

Komentarai yra uždaryti.